Μια εναλλακτική πρόταση για τη διαχείριση του Μεγάλου Ρέματος

Εφαρμόζοντας Λύσεις βασισμένες στη Φύση (Nature-based Solutions)

«Making Space for Water» (2016)

Συμπαραγωγή  διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών και της Γαλλικής Κυβέρνησης.

Με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο, αντιληπτό και από τα παιδιά, καταδεικνύεται ότι η διευθέτηση της φυσικής κοίτης των ποταμών με μη διαπερατά υλικά και η ευθυγράμμισή της υπό τη μορφή καναλιού, θα έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη ταχύτητα ροής του νερού και συνακόλουθα αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας. Αντιπροτείνονται οι βασισμένες στη φύση λύσεις (‘nature-based solutions’), όπως, μεταξύ άλλων, η διατήρηση ή επανασύνδεση των φυσικών πλημμυρικών πεδίων, των φυσικών διαδρομών του νερού, της παρόχθιας υδρόφιλης βλάστησης κλπ.